Bản tin thuế tháng 8/2022 cập nhật những điểm chính sau đây

Ngày đăng: 09:33 AM 21/08/2022 - Lượt xem: 1278

Bản tin thuế tháng 8/2022 cập nhật những điểm chính sau đây:

  • Chính sách thuế về chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử

Tổng cục Thuế hướng dẫn việc thực hiện triển khai chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử, theo đó cho phép người nộp thuế tiếp tục sử dụng chứng từ tồn mua của cơ quan thuế và hình thức đơn vị tự phát hành, nội dung cụ thể như sau:

- Tổ chức khấu trừ khi sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử không bắt buộc phải đăng ký, thông báo phát hành, chuyển dữ liệu điện tử đến cơ quan thuế, tổ chức khấu trừ tự xây dựng hệ thống phần mềm để sử dụng chứng từ điện tử đảm bảo các nội dung bắt buộc theo quy định tại Khoản 1 Điều 32 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

- Trong thời gian chưa kịp triển khai chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử, tổ chức, doanh nghiệp có thể sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo hình thức tự phát hành.

- Từ ngày 1/7/2022, cơ quan thuế không tiếp tục bán chứng từ khấu từ thuế TNCN do cơ quan thuế đặt in. Đối với trường hợp đang còn tồn chứng từ khấu trừ mua của cơ quan thuế thì tiếp tục sử dụng.

Hướng dẫn tại Công văn số 2455/TCT-DNNCN ngày 12/7/2022 của Tổng cục Thuế.

  • Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp chi thưởng cho tập thể mà không nêu đích danh tên cá nhân

Trường hợp Công ty chi thưởng cho tập thể mà không chi đích danh cho cá nhân nào (khoản thưởng này sẽ do tập thể sử dụng chung và cá nhân nhận thưởng chỉ là người được cử đại diện nhận thay cho tập thể) thì khoản thu nhập này không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của cá nhân nhận thay, Công ty không phải thực hiện khấu trừ thuế TNCN đối với khoản chi thưởng này.

Hướng dẫn tại Công văn số 35192/CTHN-TTHT ngày 19/7/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội.

  •  Hướng dẫn về thuế nhà thầu nước ngoài

- Trường hợp Facebook - nhà thầu nước ngoài phát sinh thu nhập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng nhà thầu ký với phía Việt Nam, nếu nhà thầu nước ngoài không đáp ứng được một trong các điều kiện tại Điều 8 Thông tư số 103/2014/TT-BTC thì phía Việt Nam nộp thay thuế cho nhà thầu nước ngoài.

- Trường hợp nhà thầu nước ngoài đáp ứng các điều kiện để kê khai trực tiếp với cơ quan thuế theo quy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC thì phía Việt Nam không phải khấu trừ nộp thay cho nhà thầu nước ngoài.

Hướng dẫn tại Công văn số 32111/CTHN-TTHT ngày 17/7/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội.

  • Thuế suất thuế GTGT với hoạt động xuất khẩu khuôn sau đó mượn lại để sản xuất

Trường hợp Công ty có hoạt động bán khuôn cho doanh nghiệp ở nước ngoài nhưng không xuất giao cho bên mua mà thực hiện lưu giữ tại nhà máy để sản xuất theo hợp đồng bán và cho mượn khuôn đã ký kết giữa hai bên. Hàng hóa không đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam và cơ quan hải quan không mở tờ khai xuất khấu với hoạt động bán khuôn này do không đáp ứng các điều kiện là hàng hóa xuất khẩu theo quy định của pháp luật về hải quan thì hoạt động xuất khẩu trên của Công ty không được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% do không đáp ứng các điều kiện tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC. Khi xuất hóa đơn bán khuôn, Công ty thực hiện kê khai theo thuế suất thuế GTGT 10%.

Hướng dẫn tại Công văn số 2178/CTBNI-TTHT ngày 18/7/2022 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh.

  • Hướng dẫn về thực hiện lập hóa đơn đối với hoạt động kinh doanh thương mại (siêu thị bán lẻ, dịch vụ ăn uống)

Trường hợp Công ty có hoạt động kinh doanh thương mại (siêu thị bán lẻ) và kinh doanh dịch vụ (dịch vụ ăn uống) theo mô hình hệ thống cửa hàng bán trực tiếp đến người tiêu dùng (khách hàng phần lớn là cá nhân) nhưng việc hạch toán toàn bộ hoạt động kinh doanh được thực hiện tại trụ sở chính (trụ sở chính trực tiếp ký hợp đồng mua, bán hàng hóa, dịch vụ; hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ từng cửa hàng xuất cho khách hàng qua hệ thống máy tính tiền của từng cửa hàng đứng tên trụ sở chính), nếu hệ thống máy tính tiền kết nối với máy tính chưa đáp ứng điều kiện kết nối chuyển dữ liệu với Cơ quan thuế, từng giao dịch bán hàng hóa, cung cấp đồ ăn uống có in Phiếu tính tiền cho khách hàng, dữ liệu Phiếu tính tiền có lưu

trên hệ thống và khách hàng không có nhu cầu nhận hóa đơn điện tử thì cuối ngày Công ty căn cứ thông tin từ Phiếu tính tiền để tổng hợp lập hóa đơn điện tử cho các giao dịch bán hàng hóa, cung cấp đồ ăn uống trong ngày, trường hợp khách hàng yêu cầu lập hóa đơn điện tử thì Công ty phải lập hóa đơn điện tử giao cho khách hàng.

Hướng dẫn tại Công văn số 2156/CTBNI-TTHT ngày 14/7/2022 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh.

Thuế nhà thầu đối với khoản nhận được từ tiền phạt, tiền bồi thường

Khoản thu nhập từ tiền phạt, tiền bồi thường do bên đối tác vi phạm hợp đồng mà bên nước ngoài (nhà thầu nước ngoài) nhận được thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu. Nhà thầu nước ngoài không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT nhưng phải kê khai, tính nộp thuế TNDN theo tỷ lệ (%) thuế TNDN là 2%. Công ty thực hiện kê khai, nộp thay thuế cho nhà thầu nước ngoài theo từng lần phát sinh theo mẫu 01/NTNN ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TTBTC.

Hướng dẫn tại Công văn số 2191/CTBNI-TTHT ngày 19/7/2022 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh.

  •  Hướng dẫn thời điểm lập hóa đơn đối với hoạt động xuất khẩu và ủy thác hàng xuất khẩu

Trường hợp Công ty có hoạt động xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài thì thời điểm lập hóa đơn GTGT được xác định như sau:

- Đối với hoạt động ủy thác xuất khẩu hàng hóa thì thời điểm lập hóa đơn GTGT khi hàng hóa đã thực hiện xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan, căn cứ vào các chứng từ đối chiếu, xác nhận về số lượng, giá trị hàng hóa thực tế xuất khẩu của cơ sở nhận ủy thác xuất khẩu.

Thời gian cụ thể do cơ sở ủy thác thực hiện xong các thủ tục xuất khẩu hàng hóa có xác nhận của cơ quan hải quan.

- Đối với trường hợp xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài, sau khi làm xong thủ tục cho hàng xuất khẩu thì Công ty lập hóa đơn GTGT.

- Về tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam khi lập hóa đơn GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu thực hiện theo Khoản 13c Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Hướng dẫn tại Công văn số 4076/CTBGI-TTHT ngày 11/7/2022 của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang.

  •  Hướng dẫn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động gia công

Trường hợp trong quá trình gia công, Công ty có mang nguyên liệu (khách hàng giao) đi thuê các Công ty bên ngoài gia công một số công đoạn, sau đó chuyển về Công ty tiếp tục hoàn thiện sản phẩm và giao cho khách hàng là hoạt động gia công thương mại, chi phí phát sinh từ hoạt động thuê ngoài gia công là khoản chi phí phục vụ hoạt động sản xuất của Công

  1. Vì vậy toàn bộ thu nhập từ hoạt động gia công của Công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo địa bàn.

Hướng dẫn tại Công văn số 3902/CTBGI-TTHT ngày 30/6/2022 của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang.

  • Hướng dẫn về chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi hỗ trợ người lao động ngoài doanh mục bảo hiểm y tế chi trả

Trường hợp Công ty phát sinh khoản chi hỗ trợ điều trị cho người lao động bị tai nạn lao động (những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả), khoản chi này có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định; tổng các khoản chi có tính chất phúc lợi, chi trực tiếp cho người lao động và không vượt quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp, thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Hướng dẫn tại Công văn số 7263/CTHDU-TTHT ngày 27/7/2022 của Cục Thuế tỉnh Hải Dương.

  • Hướng dẫn về thanh toán cấn trừ công nợ hàng xuất khẩu

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thanh toán bằng hình thức bù trừ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu với giá trị hàng hóa, dịch vụ mua của phía nước ngoài thì theo quy định Tiết c4 Điểm c Khoản 3 Điều 16 Thông tư số 219/TT-BTC phải có thủ tục hồ sơ như sau:

- Phương thức thanh toán đối với hàng xuất khẩu bằng hàng phải được quy định trong hợp đồng xuất khẩu.

- Hợp đồng mua hàng hóa, dịch vụ của phía nước ngoài.

- Tờ khai hải quan về hàng hóa nhập khẩu thanh toán bù trừ với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

- Văn bản xác nhận với phía nước ngoài về việc số tiền thanh toán bù trừ giữa hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu với hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ mua của phía nước ngoài.

Hướng dẫn tại Công văn số 12242/CTBDU-TTHT ngày 19/7/2022 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương.

 

Nguồn CFO-Viet Nam

 

đăng ký nhận bản tin định kỳ

Kết nối với chúng tôi:

Facebook