TRIỂN KHAI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHỞI TẠO TỪ MÁY TÍNH TIỀN

Ngày đăng: 08:30 PM 06/02/2023 - Lượt xem: 3358

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại công văn số 4517/TCT-DNNCN ngày 05/12/2022 về việc triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền và công văn số 15461/CTTPHCM-TTHT ngày 12/12/2022 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh về việc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền từ ngày 15/12/2022 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo tập huấn về triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền với Người nộp thuế vào ngày 12/01/2023.

Việc triển khai HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền mang lại những lợi ích thiết thực cho cả người bán và người mua khi thực hiện giao dịch kinh doanh. Người bán chủ động 24/7 trong việc lập hóa đơn khi có phát sinh bán hàng hóa, dịch vụ; xử lý triệt để vướng mắc về độ trễ giữa thời điểm thanh toán và thời điểm lập hóa đơn. Đồng thời, người mua có thể nhận HĐĐT ngay khi thanh toán – tạo điều kiện thuận lợi để người tiêu dùng có được hóa đơn tham gia dự thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn”. HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền không bắt buộc có chữ ký số; khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền được xác định là khoản chi có đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp khi xác định nghĩa vụ thuế. Đồng thời, chủ động 24/7 trong việc xử lý sai sót phát sinh ngay trên thiết bị của NNT nếu đã được cài đặt phần mềm HĐĐT từ máy tính tiền theo chuẩn của cơ quan thuế.

Để công tác triển khai được hiệu quả, Người nộp thuế vui lòng tham khảo tài liệu hướng dẫn về đối tượng và lộ trình triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

 

Tổng quan HĐĐT khởi tạo từ máy

 1. Tính tiền và lộ trình triển khai
 2. Đối tượng triển khai áp dụng
 3. Đăng ký, sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền

 4. Công khai danh sách NNT sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền

 5. Lợi ích của HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền

1. Tổng quan HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền và lộ trình triển khai

1.1. CĂN CỨ PHÁP LÝ

1.2. HĐĐT được khởi tạo từ MTT kết nối chuyển dữ liệu điện tử với CQT là gì?

HĐĐT được khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế (sau đây gọi tắt là HĐĐT từ máy tính tiền) là HĐĐT có mã của cơ quan thuế được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật

về thuế bằng phương tiện điện tử.

1.3. HĐĐT khởi tạo từ MTT phải đảm bảo c nguyên tắc sau:

1.4. Máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với CQT

- Là thiết bị điện tử đồng bộ hay một hệ thống nhiều thiết bị điện tử được kết hợp với nhau bằng giải pháp công nghệ thông tin

Có chức năng:  Tính  tiền, lưu trữ các thao tác bán hàng,  số  liệu  bán  hàng, khởi tạo hóa đơn điện tử có dải ký tự mã của cơ quan thuế đảm bảo duy nhất, tra cứu giao dịch, báo cáo giao dịch,...

Được kết nối chuyển dữ liệu đến CQT theo định dạng chuẩn bằng phương thức điện tử thông qua tổ chức   cung   cấp   dịch   vụ   nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu điện tử.

1.5. Mã của CQT trên HĐĐT khởi tạo từ MTT

Mã của cơ quan thuế là dải ký tự bao gồm 23 ký t.

Trong đó 20 ký tự được chia làm 4 nhóm và 3 ký tự là dấu gạch ngang (-).

Mã của cơ quan thuế trên HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền có thể thiết lập cho nhiều máy tính tiền tại một hoặc nhiều địa điểm kinh doanh, đơn vị phụ thuộc đảm bảo tính duy nhất của từng hóa đơn.

1.6. Ký hiệu HĐĐT khởi tạo từ MTT

 Lưu  ý:

 1. Mã của CQT (C1C2) thực hiện theo quy định tại Quyết định 1391/QĐ-TCT.

  Ví dụ:

 •  M1 – HĐĐT khởi tạo từ MTT là HĐ GTGT
 • M2 - HĐĐT khởi tạo từ MTT là HĐ Bán hàng

2. Ký hiệu hóa đơn thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 78/2021/TT-BTC.

 Ví dụ:

 • 1C23TAA - HĐ GTGT là HĐĐT có mã của CQT
 • 1C23MAA - HĐ GTGT là HĐĐT khởi tạo từ MTT

Lưu  ý:

 

Đối với các doanh nghiệp đang sử dụng tem, vé, thẻ điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và có sử dụng máy tính tiền thì khi đăng ký sử dụng dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, doanh nghiệp vẫn sử dụng ký hiệu tem, vé, thẻ theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 78/2021/TT-BTC.

 

dụ:

 • Ký hiệu đối với tem, vé, thẻ điện tử là hóa đơn giá trị gia tăng: 5C23GYY
 • Ký hiệu đối với tem, vé, thẻ điện tử là hóa đơn bán hàng: 5C23HYY

 Lưu ý:

 Mã cơ quan thuế cấp 5 ký tự định danh NNT theo hình thức tự sinh từ hệ thống HĐĐT không thay đổi để đảm bảo tính duy nhất. Kể cả trường hợp NNT đăng ký thay đổi thông tin hoặc ngừng sử dụng rồi tiếp tục sử dụng

1.7. Lộ trình triển khai

Đối tượng triển khai  áp dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền

 1. 1. ĐỐI TƯỢNG TRIỂN KHAI ÁP DỤNG

Quyết định 1391/QĐ-TCT  Tại khoản 2 Điều 2 Quy trình quản lý HĐĐT có mã của CQT khởi tạo từ máy tính tiền

quy định: 

-  Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền được quản lý theo quy trình này là hóa đơn theo quy  định tại Điều 89 Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Điều 11 Nghị định số 123/2020/NĐ- CP, Điều 1 Nghị định số 41/2022/NĐ-CP và Điều 8 Thông tư số 78/2021/TT-BTC được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử.”

Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14

Tại khoản 1 Điều 89 Luật Quản lý thuế quy

định:

- Hóa đơn điện tử là hóa đơn có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về thuế bằng phương tiện điện tử, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.”

 

Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14

Tại khoản 2 Điều 90 Luật Quản lý thuế quy định:

“Trường hợp người bán có sử dụng máy tính tiền thì người bán đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.”

 - Đối tượng triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền là  doanh nghiệp và hộ kinh doanh nộp  thuế  theo phương pháp kê khai, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng, có sử dụng  máy tính tiền (MTT).

- MTT có kết nối chuyển dữ liệu đến CQT và HĐĐT in từ MTT là HĐĐT có mã hoặc không có mã của CQT thì NNT được lựa chọn thêm hình thức HĐĐT có mã của CQT khởi tạo từ MTT có kết nối chuyển dữ liệu đến CQT.

MTT mà chưa có kết nối chuyển dữ liệu đến CQT thì phải đăng ký sử dụng HĐĐT có mã của CQT khởi tạo từ MTT có kết nối chuyển dữ liệu đến CQT.

Công văn 15461/CTTPHCM-TTHT có hướng dẫn 4 nhóm đối tượng triển khai

HĐĐT có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền giai đoạn 1:

3. Đăng ký, sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền

 •  DN, HKD đăng ký và sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền theo mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT Phụ lục IA Nghị định 123/2020/NĐ-CP.
 • DN, HKD sử dụng HĐĐT và thuộc đối tượng áp dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền thì phải thực hiện đăng ký qua tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT.

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TỔNG CỤC THUẾ DÀNH CHO HÓA ĐƠN CÓ MÃ KHỞI TẠO TỪ MÁY TÍNH TIỀN

Trường hợp có thay đổi thông tin đã đăng ký sử dụng HĐĐT khởi tạo từ MTT, doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện thay đổi thông tin và gửi lại cơ quan thuế theo  Mẫu  số  01/ĐKTĐ-HĐĐT  Phụ  lục  IA  Nghị  định 123/2020/NĐ-CP qua Hệ thống HĐĐT của Tổng cục Thuế, trừ trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử theo  quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

GỬI DỮ LIỆU HĐĐT ĐẾN CQT

- Ngưi bán phải chuyển dữ liệu HĐĐT có mã của CQT đã khởi tạo từ máy tính tiền cho CQT ngay trong ngày thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu điện tử.

- Trường hợp kết quả đối chiếu là hợp lệ thì dữ liệu sẽ được lưu vào Hệ thống.

- Trường hợp kết quả đối chiếu là không hợp lệ thì dữ liệu không được lưu vào Hệ thống.


XỬ LÝ HĐĐT KHỞI TẠO TỪ MTT CÓ SAI SÓT

Thc hiện theo Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Điều 7 Thông tư 78/2021/TT-BTC

Gửi dữ liệu thông báo HĐĐT có sai sót Mẫu 04/SS-HĐĐT

04 Công khai danh sách NNT sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền

Danh sách NNT sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và Cổng điện tử, do đó người bán có sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền sẽ được khách hàng và người tiêu dùng lựa chọn để mua hàng và lấy hóa đơn.

 

05 Lợi ích của HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền

Nguồn từ Tổng cục thuế HCM


  

đăng ký nhận bản tin định kỳ

Kết nối với chúng tôi:

Facebook